ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียน re grade ครูทำคะแนนภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายงานวิชาการ
29 ส.ค. 65 ถึง 02 ก.ย. 65 กำหนดส่งแผนการสอนจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระพร้อมบันทึกหลังสอน
ฝ่ายงานวิชาการ
22 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 นิเทศการสอนภายในของครูแต่ละกลุ่มสาระ
ฝ่ายงานวิชาการ
15 ส.ค. 65 ถึง 19 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
28 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนพรรษา ร 10
18 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายงานวิชาการ
13 ก.ค. 65 ถึง 14 ก.ค. 65 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 65 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดเฉลิมพนมเขต
01 ก.ค. 65 จัดกิจกรรมกีฬาสี (กรีฑา)
คณะครูชุดกีฬา ชุดเดินขบวนพาเหรดแต่ละสี ฝ่ายงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
27 มิ.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 จัดกิจกรรมกีฬาสี (แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ)
ฝ่ายงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
24 มิ.ย. 65 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ครูแต่งชุดแบบผ้าไทย นักเรียนเสื้อสีชมพู หรือเลียนแบบตัวละคร ฝ่ายงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 มิ.ย. 65 ถึง 23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (ร่นคาบจัดกิจกรรม)
ฝ่ายงานวิชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 มิ.ย. 65 เข้าค่ายพุทธบุตร พุทธรรม ณ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
คณะครูแต่งสีขาวสุภาพเรียบร้อย นักเรียนสวมชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายงานวิชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม
03 มิ.ย. 65 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ฝ่ายงานวิชาการ
02 มิ.ย. 65 กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
คณะครูสวมชุดข้าราชการเรียบร้อย ฝ่ายงานวิชาการ
01 มิ.ย. 65 ถึง 20 มิ.ย. 65 เยี่ยมบ้านักเรียน ลงระบบทุนปัจจัยพื้นฐาน
ฝ่ายงานวิชาการ
01 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
คณะครูแต่งกายชุดผ้าสีม่วงประจำโรงเรียน ฝ่ายงานวิชาการ
31 พ.ค. 65 นักเรียนพบผู้ว่าราชการจังหวัด
20 พ.ค. 65 รับการติดตามจากเขตพื้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตรัง กระบี่
คณะครูแต่งการเรียบร้อยเสื้อสีม่วงโรงเรียน นักเรียน ชุดนักเรียนเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 64 ถึง 20 พ.ค. 65 เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1
ครูและบุคลากรแต่งการเรียบร้อยสุภาพ นักเรียน ชุดนักเรียนเรียบร้อย วิชาการ
20 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
ครู (ชาย-หญิง) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ นักเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 ทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามคุณบักษณะอันพึงประสงค์แล่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน
สพม.13
05 ก.พ. 58 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุน "ปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร ก
13 มิ.ย. 57 แข่งขันกีฬา-กรีฑา K.P. 3D Games ประจำปี 2557
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
12 มิ.ย. 57 ไหว้ครู / เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ครู-ชุดข้าราชการ (สีกากี) นักเรียน- ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 พ.ค. 57 ถึง 24 พ.ค. 57 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ปีการศึกษา 2557
ณ วัดบางโทง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ครู-นักเรียน ชุดสีขาวล้วน (กางเกงขายาว) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
13 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
ครู-ชุดสุภาพ นักเรียนชุดพลานามัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 พ.ค. 57 คณะครูเปิดทำงาน
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชการ
03 มี.ค. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1
เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ