ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 8 (บ้านควนม่วง) ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  81140

          เดิมเปิดเป็นสาขาโรงเรียนพนมเบญจา  โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านควนม่วง เปิดทำการสอนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในเขตบริเวณพื้นที่บริการในตำบลเขา และตำบลไทรทอง กิ่งอำเภอชัยบุรี               จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายประสาร  นวลศรี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา เป็นผู้ริเริ่มและขออนุญาตจากกรมสามัญศึกษา เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2534 เป็นปีแรก ซึ่งมีนักเรียนชาย-หญิง ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 34 คน        1 ห้องเรียน และโรงเรียนพนมเบญจาได้แต่งตั้งให้นายจำรัส  บัวเกตุ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าโรงเรียนสาขาโรงเรียนพนมเบญจา และแต่งตั้งให้ครูจากโรงเรียนพนมเบญจามาช่วยสอน จำนวน 4 คน ของปีการศึกษาแรก

          ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้งครู        มาปฏิบัติหน้าที่สอนประจำ 2 อัตรา โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  โดยได้รับความยินยอมจากสภาตำบลเขาดิน  ซึ่งมีศาลาขนาด 6x15 ตารางเมตร 1 หลัง  ส้วมขนาด 1 ที่นั่ง 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 1 ที่

          ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองได้ช่วยกันบริจาคไม้และแรงงาน  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์บริจาคไม้ กระเบื้อง สังกะสี และกระดานดำ 2 ชุด ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 7x18 ตารางเมตร 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2536 ได้ก่อสร้างส้วมขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินอุดหนุนและได้จ้างครูสอนพลานมัย 1 อัตรา

          กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 8 (บ้านควนม่วง) ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  มีเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา และได้จัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1.       อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ก แบบ ข  และแบบ ค อย่างละ 1 หลัง

2.       บ้านพักครูโสดจำนวน  1 หลัง

3.       บ้านพักภารโรงจำนวน  1  หลัง

4.       ห้องน้ำห้องส้วม 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

5.       สนามบาลเก็ตบอล แบบ FIBA 1 สนาม

6.       ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 1  ชุด

7.       ปรับปรุงบริเวณเป็นเงิน  343,700 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด   11,186,700 บาท

 

ปัจจุบัน มีสิ่งก่อสร้างดังนี้

1.       อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ก                  1 หลัง

2.       อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ข                  1 หลัง

3.       อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ค (โรงฝึกงาน)    1 หลัง

4.       โรงอาหาร                                     1 หลัง

5.       ห้องห้องน้ำห้องส้วม 6 ที่นั่ง                  2 หลัง (ชำรุด 1 หลัง)

6.       บ้านพักครูโสด                                1 หลัง

7.       บ้านพักนักการภารโรง                        1 หลัง(ชำรุดใช้การไม่ได้)

8.       อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 5 ห้อง         1 หลัง

9.       อาคารเรียนชั่วคราวหลังเล็ก                  1 หลัง(ใช้เป็นกลุ่มสาระดนตรี-ศิลปะ)

10.   หอพระ(งบบริจาค จำนวน 150,000 บาท) 1 หลัง

11.   ศาลาหกเหลี่ยม(งบบริจาค จำนวน 23,647 บาท)      1 หลัง

12.   ถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับปากทาง ความยาว 223 เมตร (งบไทยเข็มแข็ง SP.2 จาก อบจ.กระบี่  510,000 บาท (23 ต.ค.53))

13.   ศาลาพักร้อนหลังคาจั่ว 2 เสา(งบบริจาค)   1 หลัง

 

                       *******************