สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปเสมาธรรมจักรอยู่ในวงกลมและรูปภูเขาดินพระอาทิตย์ขึ้น มีต้นเถาวัลย์ขนาบเขาสองข้างทั้งหมดอยู่ในวงกลม

ความหมาย

คือ  การเริ่มต้นจัดการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่ต้องให้ทันกับ  เหตุการณ์ปัจจุบันและมีสายตาที่กว้างไกลทั่วโลกบนพื้นฐาน ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ