วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

 
ปญฺญา  นรานํ   รตฺนํ
ปัญญาเป็นรัตนะของคนดี
 

วิสัยทัศน์

                “ภายในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขาดินประชานุกูลนำการบริหารจัดการสู่โรงเรียนคุณภาพ และพัฒนาเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ตามศักยภาพ ความพร้อม หลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจของชุมชน”