พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

                “ภายในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขาดินประชานุกูลนำการบริหารจัดการสู่โรงเรียนคุณภาพ และพัฒนาเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ตามศักยภาพ ความพร้อม หลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจของชุมชน”

พันธกิจ

1.               พัฒนานักเรียนให้มีความรู่คู่คุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย

2.               พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน

3.               พัฒนาโรงเรียนให้มีความทันสมัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

4.               พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข็มแข็ง

5.               พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ รักและผูกพันต่อโรงเรียน

6.              พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและบุคลากรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

7.           จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ปี และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555  ให้สอดคล้องและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ