ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

.1

1

12

12

24

.2

1

24

12

36

.3

1

12

15

27

รวม ม.ต้น

3

48

39

87

.4

1

14

6

20

.5

1

3

9

12

. 6

1

5

6

11

รวม ม.ปลาย

3

22

21

43

รวม ทั้งสิ้น

6

70

60

130