ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานผลอนุมัติขอบเขตงาน Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 10
รายงานผลการพิจารณา Word Document ขนาดไฟล์ 25.53 KB 24
ใบส่งมอบงานจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 15.33 KB 25
ประกาศผู้ชนะ Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 24
ใบสั่งจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 27.66 KB 9
บันทึกข้อความหน้างบ Word Document ขนาดไฟล์ 28.23 KB 10
คำสั่งร่างขอบเขตงาน Word Document ขนาดไฟล์ 33.31 KB 9
คำสั่งใหญ่โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.62 KB 7
กำหนดการเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 14.94 KB 8
รายงานขอจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 29.78 KB 26
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 34.99 KB 7
ลำดับเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 19.3 KB 17
ตัวอย่างจัดซื้อปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 91.99 KB 27
ตัวอย่างจัดจ้างปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 93.77 KB 39
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.91 KB 48247
แบบรายงานอบรมสัมมนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.01 KB 48598
แบบฟอร์อขออนุญาติไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.46 KB 48409
แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในประวัติ กพ.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.7 KB 48642
แบบคำร้องขอใบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.48 KB 48570
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.18 KB 48414
แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.27 KB 48164
สัญญายืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.98 KB 48200
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.38 KB 48185
แบบขอเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.59 KB 48494
ขออนุมัติ -จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.36 KB 48232
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 39.46 KB 48184
เอกสารกิจกรรมวันแม่ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 342.34 KB 48597
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48390
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาติทางราชการ พ.ศ.2558 48569
ใบคำร้องย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 48323
ใบคำร้องขอแก้ผลการ 0 ร 48202