คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย ทวีสุข
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน