ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์โครงกำร OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 22 ส.ค. 65
ขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำร กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสำรของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ พ.ศ..... ผ่ำนแบบฟอร์มกำรรับฟังควำมคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) เรียน ผู้อ ำนว 22 ส.ค. 65
การประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี” 02 ส.ค. 65
ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (WRO2022: World Robot Olympiad 2022) 02 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ใน 4 ภูมิภาค (English Medium Instruction Programmes Open House 2022 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ประจำปี 2564 ……………………….....................……………… 31 มี.ค. 64
สอบวัดผลกลางภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่่ 9-11 กันยายน 2563 09 ก.ย. 63
กำรประกวดกำรผลิตนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี (ครูและผู้บริหำร) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษ 08 ก.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับการเรียนรู้ COVID-19 กับ การอนุรั 08 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมไหว้ครู 63 08 ก.ย. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา(สอบตรง) “มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (1445/0) 28 ธ.ค. 55
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (2052/0) 13 ก.ย. 55
ปรัชญาจีน (คมแสนคม) (1775/0) 05 ก.ย. 55
ปรัชญาจีน (คมแสนคม) 2 (1601/0) 22 ส.ค. 55
ปรัชญาจีน (คมแสนคม) (2069/0) 22 ส.ค. 55
ทายนิสัยจากวันเกิด (1514/0) 22 ส.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER