ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 สิงหาคม 2557 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4740502
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ทวีสุข
ตำแหน่ง : ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :