ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์โครงกำร OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (อ่าน 327) 22 ส.ค. 65
ขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำร กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสำรของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ พ.ศ..... ผ่ำนแบบฟอร์มกำรรับฟังควำมคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) เรียน ผู้อ ำนว (อ่าน 397) 22 ส.ค. 65
การประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี” (อ่าน 324) 02 ส.ค. 65
ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์และเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (WRO2022: World Robot Olympiad 2022) (อ่าน 323) 02 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ใน 4 ภูมิภาค (English Medium Instruction Programmes Open House 2022 (อ่าน 326) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเขาดินประชานุกูล เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ประจำปี 2564 ……………………….....................……………… (อ่าน 4043) 31 มี.ค. 64
สอบวัดผลกลางภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่่ 9-11 กันยายน 2563 (อ่าน 7208) 09 ก.ย. 63
กำรประกวดกำรผลิตนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี (ครูและผู้บริหำร) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษ (อ่าน 7252) 08 ก.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่ากับการเรียนรู้ COVID-19 กับ การอนุรั (อ่าน 7341) 08 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมไหว้ครู 63 (อ่าน 6399) 08 ก.ย. 63