คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา