กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี อินแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริรรณ ตาเร็ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0824293017
อีเมล์ : zeni_mp@hotmail.com