กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี อินแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศรสวรรค์ พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0862812053
อีเมล์ : sonsawan102539@gmail.com