กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกาญจนา พรหมา
ครู คศ.1