กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา พรมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางภัททิยา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4