กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภชัย ทวีสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวญาณปภา จันทร์พรหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ ทรงสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2