กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภชัย ทวีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวญาณปภา จันทร์พรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเสาวลักษณ์ ทรงสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3