กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกันติมา ศรีหมอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : kamgon39Kantima@gmail.com