กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ ไชยสาร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกันติมา ศรีหมอก
ครูผู้ช่วย