กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนันทกรณ์ บุญทองแก้ว
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5