กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอนุสา หลีหมาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0992218469
อีเมล์ : anusa_399@hotmail.com

นางสาวอรณิชา มณีมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1