กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกฤติยาณี ทองด้วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรณิชา มณีมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1