กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุไร หนูชัยแก้ว
ครู พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : ีurai09082557@gmail.com