กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสมือนใจ ทับไทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0899081757
อีเมล์ : pompoon_2@hotmail.com

นางสาวกันยารัตน์ อู่วนิชย์กูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1