กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสมือนใจ ทับไทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0899081757
อีเมล์ : pompoon_2@hotmail.com

นายตรีวิน เกื้อกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0638396843
อีเมล์ : treewinfung@gmail.com

นางสาววิชญกานต์ เงินส่ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0957519070
อีเมล์ : imborj@hotmail.com