คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ศรีสุขใส
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.๔