คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนภัส ปานมาตย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา ขันพระแสง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน,
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ทองอุไร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงธรรม ศรีรอด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพงษ์ ศรีจันทร์เพชร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4
ชื่อ-นามสกุล : นายสายฟ้า ประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร คงชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร กลับส่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีีท่ี่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสร้อยสุดา หมื่นพรม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเธียรธวัช ยอดเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณนารา ทองช่วย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิชานาถ ทรงสง่า
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5